Integritetspolicy

 

INTEGRITETSPOLICY

Dataskyddspolicy

Storfors Plåt AB ska skydda, värna om samt hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning inom området.

Vi värnar om allas personliga integritet.

STORFORS PLÅT AB värnar om den personliga integriteten. Denna dataskyddspolicy förklarar hur STORFORS PLÅT AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@storforsplat.se

Genom att kontakta oss, när du anmäler dig till ett möte, kurs, konferens eller liknande arrangerat av STORFORS PLÅT AB, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att STORFORS PLÅT AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till, eller kommunicera med dig.
För att kunna erbjuda våra tjänster och åtaganden, behöver vi behandla personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till den personliga integriteten.

Vilken information samlar vi in?
 

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in on- och off-line, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. via anbud, offerter).
Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, lämnar offert eller liknande. Denna information kan vara:
Person- och kontaktinformation– namn, födelsedatum, personnummer, porträttbild, medicinsk information, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
Betalningsinformation– fakturainformation, bankkontonummer, etc.
Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in ovannämnda data, men inte nödvändigtvis all ovannämnda data:
Information om tjänster – detaljer angående tjänster vi tillhandahållit.
Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
Historisk information – tidigare avtal, deltagande på kurser/möten, betalnings- och kredithistorik etc.

Vad gör vi med informationen?
Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Storfors Plåt AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person-, legitimations- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot anställda, myndigheter och samarbetspartners.
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot anställda, beställare, leverantörer, underentreprenörer för att tillhandahålla produkter och tjänster. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot anställda, myndigheter och samarbetspartners.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot anställda och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela information med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, samarbetspartners så som myndigheter, branschorganisationer, fackföreningar, företagshälsovård, kursarrangörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.
Att vi ”kan komma att” i detta sammanhang innebär inte att vi med automatik gör så. Enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund kommer i förekommande fall information att delas.
Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Storfors Plåt AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
STORFORS PLÅT AB behandlar datan inom EU/EES. STORFORS PLÅT AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter STORFORS PLÅT AB har om dig och verifiera den information vi har om dig.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-03-27.